QuarkXPress 5 - наръчник по предпечат
СъдържаниеQuarkXpress 4 - корица

 

Няколко уводни думи

Част I. Малко терминология

 

Глава 1. Основни понятия за компютрите

Какво ви е необходимо
Компютър (Computer)
Мишка, трекбол, таблет (Mouse, Trackball, Tablet)
Софтуер (Software)
Монитор (Monitor)
Принтер (Printer)
Няколко основни термина
Щракване (Clicking), двойно щракване (Double Clicking) и влачене (Dragging)
Полета (Boxes)
Обекти (Items)
Менюта (Menus)
Команди (Commands) и диалогови прозорци (Dialog Boxes)
Опции (Options) и страници (Tabs)
Кратки клавишни команди (Shortcut Keys)
Мерни единици (Measures)

Глава 2. Шрифт. Видове шрифтове

Шрифт (Font) и начертание (Typeface)
Серифни, безсерифни и декоративни шрифтове (Serif, Sans serif and Artistic Fonts)
Семейство шрифтове (Font Family)
Видове букви. Елементи на буквата (Font Elements)
Граници на шрифта. Базова линия (Baseline)
Кегел (Font Size)
Кърнинг (Kerning)
Тракинг (Tracking)
Лединг (Leading)
Видове компютърни шрифтове (Computer Fonts)
Шрифтове True Type (True Type Fonts)
Шрифтове Type 1 (Type 1 Fonts)
Шрифтове Open Type (Open Type Fonts)

Глава 3. Илюстрации

Видове графики (Graphic Types)
Векторни графики (Vector Graphics)
Растерни графики (Bit-mapped Graphics)
Файлови формати за илюстрации (Picture Files)

Пътища (Paths) и алфа канали (Alpha Channels)
Пътища (Paths)
Алфа канали (Alpha Channels)
Илюстрации, изрязани по контура (тифеци)

Глава 4. Интернет и WEB

Интернет (Internet)
Интернет услуги (Internet Services)
Протоколи (Protocols)
Видове протоколи (Protocol Types)
World Wide Web
Уеббраузър (WEB Browser)
Уебсървър (WEB server) и уебклиент (WEB client)
Уебстраница (WEB Page) и уебсайт (WEB Site)
Хост (Host) и домейн (Domain)
Интернет адрес (URL)

Глава 5. HTML и XML

HTML
HTML тагове (HTML Tags)
Структура на HTML документ (HTML Structure)
Метатагове (Metatags)
Хипервръзки (Hyperlinks) и котви (Anchors)
Таблици с каскадни стилове (CSS)
Превъртащи се бутони (Rollover Images)
Изображения с активни зони (Image Map)
CGI скриптове (CGI Scripts) и формуляри (Forms) 2
XML
Елементи и атрибути (Elements and Attributes)
Парсери (Parsers), PCDATA, CDATA
Дефиниции за документните типове (DTD) и пространства за имена (Namespaces)

 

Част II. Запознаване с QuarkXPress

 

Глава 6. Инсталиране на QuarkXPress

Работа с инсталационния съветник на Quark (Working with Quark Installation Wizard)
Регистриране на програмата (Registration)
Избор на тип инсталация (Complete or Custom Instalation)
Какво има в папката QuarkXPress (Contents of QuarkXPress Folder)
Добавяне или изтриване на компоненти (Modify, Repair or Remove the Program)

Глава 7. Работен екран

Заглавна лента (Тitle Bar)
Лента с менюта (Menu Bar)
Мерни линии (Rulers)
Ленти за превъртане на екрана (Scroll Bars)
Работно поле (Working Area)

Глава 8. Палитри

Палитра с инструменти (Tool Palette)
Инструмент Обект (Item Tool)
Инструмент Съдържание (Content Tool)
Инструмент Завъртане (Rotation Tool)
Инструмент Лупа (Zoom Tool)
Инструмент Текстово поле (Text Box Tool)
Инструмент Правоъгълно (квадратно) поле за илюстрация (Rectangle Picture Box Tool)
Инструмент за създаване на таблици (Tables Tool)
Инструмент Линия (Line Tool)
Инструмент за създаване път на текст (Line Text-Path Tool)
Инструмент за свързване на текстови полета (Linking Tool)
Инструмент за прекъсване на връзката между текстови полета (Unlinking Tool)
Инструмент за превръщане на поле в линия (Scissors Tool)
Инструмент за създаване на звезди (Starburst Tool)
Палитра за инструменти при уебдокументи (WEB Tools Palette)
Инструмент за създаване на правоъгълна активна зона (Rectangle Image Map Tool)
Инструмент за създаване на формуляри (Form Box tool)
Инструмент за създаване на текстово поле-формуляр (Text Field Tool)
Инструмент за създаване на бутон (Button Tool)
Инструмент за създаване на бутон от изображение (Image Button Tool)
Инструмент за създаване на изскачащо меню (Pop-up Menu Tool)
Инструмент за създаване на листа за избор с плъзгачи (List Box Tool)
Инструмент за създаване на избор с радиобутони (Radio Button Tool)
Инструмент за създаване на избор с бутони с отметка (Check Box Tool)
Размерна палитра (Measurements Palette)
При текстови полета (with Text Boxes)
При полета за илюстрации (with Picture Boxes)
При линии (with Lines)
При криви на Безие (with Bйzier Lines)
При уебдокументи (with WEB Documents)
Палитра с цветовете (Colors Palette)
При текстови полета (with Text Boxes)
При полета за илюстрации (with Picture Boxes)
При линии (with Lines)
При текст по път (with Text-Path Lines)
При уебдокументи (with WEB Documents)
Палитра със стиловете (Style Sheets Palette)
Палитра за трапинга (Trap Information Palette)
Палитра с макета на документа (Document Layout Palette)
Палитра на библиотека (Library Palette)
Палитра за азбучен показалец (Index Palette)
Палитра Lists (Lists Palette)
Палитра за слоеве (Layer Palette)
Палитра за връзките (Hyperlinks Palette)
Палитра Sequences (Sequences Palette)

Глава 9. Водачи

Помощни линии (Guides and Margins)
Ограничители на наборното поле (Margins)
Водачи (Guides)
Работа с Guide Manager (Working with Guide Manager)
Мрежа на базовата линия (Baseline Grid)
Индикатори
Непечатуеми символи (Invisibles)
Индикатори за слоеве и формуляри (Visual Indicators)
Индикатори за котви и хипервръзки

Глава 10. Настройки на програмата

Preferences
Настройки в Application
Настройки в Default Document
Настройки в Default WEB Document
Настройки на Color Management (Color Management Preferences)
Настройки на Index (Index Preferences)

 

Част III. Първи стъпки

 

Глава 11. Работа с документи

Нов документ (New Document)
Създаване на нов документ (Creating a New Document)
Формати на документите (Paper Formats)
Запазване на документ (Saving a Document)
Команда Save as (Save as Command)
Връщане към предишна запазена версия на документа (Revert to Saved)
Запазване на страница като EPS (Saving Page as EPS)
Запазване на копие за печат другаде (Collect for Output)
Отваряне на съществуващ документ (Opening a Document)
Затваряне на документ (Closing a Document)
Страници на документа (Pages)
Добавяне на страници (Inserting Pages)
Изтриване на страници (Deleting Pages)
Местене на страници (Moving Pages)
Придвижване между отделните страници в документа (Moving thru the Document)
Номерации на страниците (Numbering Pages)
Създаване на нов раздел (Creating a New Section)
Шаблонна страница (Master Page)
Форматиране на шаблонна страница (Formating a Master Page)
Създаване на нови шаблонни страници (Creating New Master Pages)
Присвояване към шаблонна страница (Attaching a Master Page)
Премахване на шаблонна страница (Deleting a master page)
Придвижване между шаблонните страници (Moving thru master pages)
Променяне на параметрите на документа (Changing document setup)
Добавяне на стилове и цветове (Appending Styles and Colors)

Глава 12. Текстово поле

Създаване на текстово поле (Creating a Text Box)
Създаване на правоъгълно или овално поле (Creating a Rectangular or Oval Text Box)
Създаване на поле с криви на Безие (Creating a Bйzier Text Box)
Създаване на поле с криви Freehand (Creating a Freehand Text Box)
Създаване на поле с формата на звезда (Creating a Star Text Box)
Избиране на поле (Activating a Text Box)
Изтриване на поле (Deleting a Text Box)
Дублиране на поле (Duplicating a Text Box)
Създаване на връзка между полета (Linking Text Boxes)
Разкъсване на връзка между полета (Unlinking Text Boxes)
Застъпване на полета (Overlap Boxes)
Увеличаване на екранното изображение (Zooming a Text Box)
Групиране на полета (Grouping Boxes)
Пропорционално мащабиране на съдържанието на групирани обекти (Scalling a Group)
Заключване на поле (Locking a Text Box)
Заключване на обект в рамките на поле (Constrain)
Диалогов прозорец Modify (Modify Dialog Box)
Преместване на поле (Moving a Text Box)
Променяне на размерите на поле (Resizing a Text Box)
Завъртане на поле (Rotating a Text Box)
Изкривяване на поле (Skewing a Text Box)
Брой на колоните в поле (Number of Columns)
Отстъп на текста в поле (Text Inset)
Вертикално подравняване на текста в поле (Vertical Alignment)
Цвят на фона на поле (Coloring a Background)
Рамка на поле (Creating a Border)
Променяне на формата на поле (Reshaping a Text Box)
Променяне на съдържанието на поле (Changing a Box Content)
Обливане на поле с текст (Runaround)
Огледално обръщане на поле (Flipping a Box)
Вграждане на поле в поле (Anchoring a Box)
Команда Step and Repeat. Super Step and Repeat
Подравняване на полета (Space/Align Command)

Глава 13. Работа с текст

Въвеждане на текст в поле (Typing a Text in a Text Box)
Импортиране на текст (Importing a Text)
Въвеждане на текст по път (Typing a Text Along a Text Path)
Диалогов прозорец Modify (Modify Dialog Box)
Придвижване на показалеца в текста (Moving the Text Insertion Point)
Избиране на текст (Marking a Text)
Изтриване на текст (Deleting a Text)
Въвеждане на специални символи (Typing Special Symbols)
Въвеждане от Character Map (Pasting from a Character Map)
Въвеждане от клавиатурата (Typing from the Keyboard)
Запазване на текст (Saving a Text)
Команда Save Text (Save Text Command)
Запазване на текст в HTML формат (Saving as HTML)

Глава 14. Шрифт

Диалогов прозорец Character Attributes (Character Attributes Dialog Box)
Променяне на типа на шрифта (Changing a Font Type)
Променяне на големината на шрифта (Changing a Font Size)
Променяне на стила на шрифта (Changing a Font Style)
Променяне на тракинга (Changing a Tracking)
Променяне на кърнинга (Changing a Kern)
Променяне на хоризонталното и вертикално мащабиране (Changing a Horizontal or Vertical Scale)
Отместване от базовата линия (Baseline Shift)
Оцветяване на шрифта (Coloring a Font)
Стил на знаци (Character Style)
Задаване стил на знаци (Applying a Character Style)
Създаване стил на знаци (Creating a Character Style)
Огледално обръщане на текст (Flipping a Text)
Преобразуване на текст в поле за илюстрация (Convert Text To Box)
Разделяне на полетата (Split Boxes)
Обединяване на отделни полета (Merge Boxes)
Променяне на съдържанието и формата на полетата (Changing a Content and a Shape)
Намиране и заместване на знаци от шрифт (Find and Change Command) 204
Заместване на шрифт (Replace Font)
Страница Font (Font Tab)
Заместване на шрифт при отваряне на документ (Replace at Opening a Document)

Глава 15. Абзац

Промяна на параметрите на абзац (Editing a Paragraph Attributes)
Диалогов прозорец Paragraph Attributes (Dialog Box Paragraph Attributes)
Подравняване на абзаца (Aligning a Paragraph)
Променяне на лединга (Changing a Leading)
Променяне на разстоянието между абзаците (Changing a Paragraph Space)
Променяне на отстъпите (Changing indents)
“Бита” буква (Drop Cap)
Контрол на абзаците
Заключване на абзаци (Locking Paragraphs)
Подравняване по мрежата на базовата линия (Locking to Baseline Grid)
Сричкопренасяне (Hyphenation)
Диалогов прозорец H&Js (H&Js Dialog Box)
Команда Hyphenation Exceptions (Hyphenation Exceptions Command)
Подсказващо сричкопренасяне (Suggested Hyphenation)
Табулатори (Tabs)
Линии на абзаците (Rules)
Стилове на абзаците (Style Sheets)
Присвояване на стил (Applying a Style)
Редактиране на стила за основния текст (Editing a Normal Style)
Създаване на нов стил (Creating a New Style)

Глава 16. Поле за илюстрации

Създаване на поле за илюстрации (Creating a Picture Box)
Редактиране на поле (Editing a Picture Box)
Увеличаване на екранното изображение (Zooming a Picture Box)
Групиране на полета (Grouping Boxes)
Мащабиране съдържанието на групирани обекти (Scalling a group)
Диалогов прозорец Modify (Modify Dialog Box)
Променяне на размерите на поле (Resizing a Picture Box)
Завъртане на поле (Rotating a Picture Box)
Цвят на фона на полето (Coloring a Background)
Рамка на поле (Creating a Border)
Обливане на полето с текст (Runaround)
Създаване на път (Creating a Clipping Path)

Глава 17. Работа с илюстрации

Импортиране на илюстрации (Importing Pictures)
Команда Get Picture (Get Picture Command)
Команда Paste (Paste Command)
Вградени и свързани обекти (Embedded and Linked objects)
Команда Paste Special (Paste Special Command)
Команда Links (Links Command)
Вмъкване на обект (Insert Object Command)
Поместване на илюстрацията в полето (Fitting a Picture)
Изваждане на илюстрацията извън полето (Extend a Picture beyond Picture Box)
Редактиране на илюстрации (Editing Pictures)
Редактиране на контраста на илюстрация (Editing a Picture Contrast)
При сиви полутонови илюстрации
При цветни илюстрации
Редактиране на полутоновете (Editing a Halftone)
Завъртане на илюстрацията в полето (Rotating a Picture in the Box)
Изкривяване на илюстрация в рамките на полето (Skewing a Picture in the Box)
Огледално обръщане на илюстрация (Flipping a Picture)
Оцветяване на илюстрация (Coloring a Picture)
Проверяване на наличността на илюстрациите (Picture Usage)
Проверяване на цветовия модел (Profile Usage)

Глава 18. Линии

Създаване на линии (Creating Lines)
Създаване на прави линии (Creating Orthogonal Lines)
Създаване на линии на Безие (Creating Bйzier Line)
Диалогов прозорец Modify (Modify Dialog Box)
Преместване на линия (Moving a Line)
Редактиране на линия (Editing a Line)
Променяне на дължината на линия (Changing a Line Length)
Променяне на стила на линия (Changing a Line Style)
Създаване на стрелки (Creating Arrowheads)
Променяне на дебелината на линия (Changing a Line Width)
Променяне на цвета на линия (Changing a Line Color)
Променяне на цвета на белия просвет (Changing a Gap)
Обливане на линията с текст (Runaround)
Съединяване на линии (Join Endcaps)
Променяне на формата и съдържанието на линии (Editing a Line Shape and a Content)
Създаване на нови линии (Dashes & Stripes Command)

 

Част IV. Възможности за напреднали

 

Глава 19. Цветови модели и системи за съответствие на цветовете

Цветови модели (Color Models)
CMYK
RGB
HSB
LAB
Системи за съответствие на цветовете (Color Matching Systems)
PANTONE®
TOYO
DIC
TRUMATCH
FOCOLTONE

Глава 20. Създаване и редактиране на цветове

Създаване на цветове (Creating Colors)
Команда Colors (Colors Command)
Създаване на нов цвят (Creating a Color)
Създаване на Multi-Ink цвят (Creating a Multi-Ink Color)
Използване на каталожни цветове (Using Color Matching System Colors)
Създаване на уебцветове (Creating WEB Colors)
Редактиране на цветове (Editing Colors)
Добавяне на цветове от друга публикация (Append Colors)
Изтриване на цвят (Deleting a Color)
Дублиране на цвят (Duplicating a Color)
Трапинг. Редактиране на трапинга (Trap. Editing a Trap)

Глава 21. Работа с таблици

Създаване на таблица (Creating a Table)
Избиране на клетки от таблица (Selecting Cells)
Команда Modify (Modify Command)
Редактиране на таблица (Editing a Table)
Променяне на размера на клетките (Changing a Cell Size)
Променяне на съдържанието на клетките (Changing a Cell Content)
Обединяване на клетки (Combining Cells)
Изтриване и добавяне на клетки (Deleting and Adding Cells)
Преобразуване на текст в таблица и обратно (Convert Text to Table and Vice Versa)

Глава 22. Библиотеки, индекси, списъци, книги, слоеве

Библиотеки (Library)
Създаване на библиотека (Creating a Library)
Отваряне на библиотека (Opening a Library)
Затваряне на библиотека (Closing a Library)
Редактиране на библиотека (Editing a Library)
Азбучен показалец (Index)
Палитра Index (Index Palette)
Команда Build Index (Build Index Command)
Списъци (Lists)
Съставяне на списък (Creating a List)
Създаване на съдържание (Creating a TOC)
Книги (Books)
Създаване на нова книга (Creating a New Book)
Синхронизиране на главите в книга (Synchronize Book)
Слоеве (Layers)
Създаване на слой (Creating a Layer)
Добавяне и премахване на обект в слой (Move Item to Layer)
Атрибути на слоевете (Layer Attributes)
Обединяване на слоеве (Merge Layers)
Изтриване на слой (Delete Layer)
Преместване на страници със слоеве (Moving Pages with Layers)

Глава 23. Печат и цветоотделяне

Точки (Dots), полутонове (Halftones), линиатура (Lpi)
Принтерска точка (Dot)
Полутонова точка (Spot)
Връзка между принтерски и полутонови точки
Линиатура (Lpi)
Ъгъл на растерната решетка (Screen Angle)
Команда Print (Print Command)
Страница Document (Document Tab)
Страница Setup (Setup Tab)
Страница Output (Output Tab)
Страница Options (Options Tab)
Страница Bleed (Bleed Tab) 327
Страница Preview (Preview Tab)
Страница Profiles (Profiles Tab)
Страница OPI (OPI Tab)
Цветоотделяне (Color Separation)
Проверка на цветовете
Проверка на илюстрациите
Настройка на принтера
Отпечатване
Особености при цветоотделяне на паус
Цветоотделяне на файл
Стилове за печат (Print Styles)

Глава 24. Уебдокументи

Създаване на уебдокумент (Creating a WEB Document)
Добавяне на нова страница (Inserting a New Page)
Текстови полета (Text Boxes)
Полета за илюстрации (Picture Boxes)
Прехвърляне на готов документ в WEB документ (Placing a Print Document into WEB Document)
Връзки (Hyperlinks)
Създаване на връзка (New Hyperlink)
Редактиране на връзка (Edit Hyperlink)
Премахване на връзка (Remove Hyperlink)
Котви (Anchors)
Създаване на котва (New Anchor)
Редактиране и изтриване на котва (Edit and Remove Anchor)
Изображения с активни зони (Image Map)
Създаване на изображениe с активни зони (Creating Image Map)
Редактиране на изображение с активни зони (Editing Image Map)
Изтриване на изображение с активни зони (Deleting Image Map)
Превъртащи се бутони (Rollover Button)
Създаване на превъртащ се бутон (Creating a Rollover Button)
Редактиране и изтриване на превъртащ се бутон (Editing and Deleting Rollover Buttons)
Формуляри (Forms)
Създаване на формуляр (Creating a Form)
Създаване на поле за формуляри (Creating a Form Box)
Диалогов прозорец Modify за поле на формуляр (Modify Dialog Box)
Създаване на бутони за избор на файл (Creating a File Selection)
Създаване на поле за въвеждане на текст (Creating a Text Field)
Създаване на бутон (Creating a Button)
Създаване на текстов бутон (Creating a Text Button)
Създаване на бутон с илюстрация (Creating a Image Button)
Създаване на изскачащо меню (Creating a Pop-up Menu)
Създаване на списък (Creating a List)
Създаване на радиобутон и бутон с отметка (Creating a Radio Button and Check Box Button)
Метаданни (Metatags)
Създаване на набор метаданни (Creating a Meta Tag Set)
Експортиране като HTML файл (Exporting HTML File)

Глава 25. XML Документи

Създаване на нов XML документ (Creating a New XML Document)
Запазване на XML документ (Saving an XML Document)
Отваряне на XML документ (Opening an XML Document)
Работа с XML документ (Working with an XML Document)
Добавяне на съдържание в XML документ (Adding a Content into XML Document)
Редактиране на таговете (Editing a Tagging Rule Set)
Вмъкване на илюстрации (Inserting Pictures)
Вмъкване на коментари и инструкции за обработка (Adding Comments and Processing Instructions)
Заменяне и изтриване на елемент (Replacing and Deleting Elements)
Създаване на последователност от елементи (Creating Sequences)
Създаване на книга за Microsoft Reader (Creating a Microsoft Reader's Document)

 

Част V. Практика

 

Глава 26. Как да оформим бланка или дипляна

Как да направим бланка
Създаване на основния макет
Оформление на главата
Оформление на тялото на бланката
Добавяне на елементи в слоеве
Добавяне на отвори за перфоратор
Рекламна дипляна
Подготовка на макета
Създаване на съдържанието

Глава 27. Как да оформим книга

Определяне на размер и наборно поле
Създаване на макет и стилове
Създаване на титулни страници
Оформление на тялото
Бележки под линия и текст под илюстрации
Формули
Съдържание и азбучен показалец
Създаване на библиография
Някои пунктуационни особености
Оформление на корицата
Особености при печат

Глава 28. Как да оформим вестник

Разчитане на идейния проект (макет)
Създаване макет на страницата
Изливане на текст в полетата
Поставяне на илюстрациите
Поставяне на линиите
Оформление на заглавия и подзаглавия
Оцветяване
Особености при печат

Глава 29. Как да оформим списание

Разчитане на идейния проект (макет)
Създаване макет на страницата
Изливане на текст в полетата
Поставяне на илюстрациите
Оцветяване
Особености при печат

Глава 30. Специални ефекти

Ефект “уводно каре”
Ефект “черно и бяло
Ефект “слънчева сянка”
Кръстословица
Ефект “противоположности”
Ефект “факсимилие”
Ефект “трикольор”
Ефект “дъга”
Ефект “пощенска марка”
Ефект “рамката ми е тясна”
Ефект “кутия”
Ефект “просветлен текст в илюстрация”
Ефект “печат”
Eфект “многолъчна звезда”
Eфект “мека сянка”
Eфект “обем”