Няколко встъпителни думиАнтична литература - корица

 

Уважаеми читатели,
Пред вас е едно принципно ново учебно помагало, посветено на гръко-римската антична литература. То намери своето успешно приложение в практиката на средното училище — в продължение на три години екип от преподаватели от столичното НСОУ „София“ го подлагаха на ежедневни „изпитания“ при работата си с учениците.

Концепцията за книгата е вдъхновена от атрактивната първоначална идея за „царския пищов“ — максимум информация в минимум обем, която впоследствие бе сериозно култивирана. Помагалото има и справочен характер — двете приложения и речникът спомагат за възприемането на (до голяма степен) вече кодифицираната антична словесност.

Теоретичните акценти в книгата логично са поставени върху старогръцката митология, оформянето и спецификата на литературните родове епос, лирика и драма.

Информацията е структурирана на три равнища: първото и основополагащо за цялата книга ангажира масовия читател.

Допълва се от второто равнище, насочено към аудиторията с подчертан интерес към античната литература. То е обособено от основното и шрифтово (изписано с безсерифен шрифт с по-малка височина на буквите).

За по-добро възприемане на литературните текстове сме въвели и трето равнище (графично решено само с капителки). То акцентира върху най-важните сюжетни моменти от античните художествени творби.

Думите със старогръцки произход са транскрибирани на латиница (избегнато е означаването на дълги и кратки гласни). Думите, изписани с курсив (наклонен шрифт), могат да бъдат открити в Речника на имената и термините.

! Абзаците, пред които стои удивителен знак, обръщат внимание върху характерни детайли от описваната точка.

С „НО:“ се въвежда информация, теза или аргумент за допълнителен размисъл, различни или дори противоположни на основното изложение, с което се дава възможност за по-пълна представа на разглеждания проблем.

В главите за старогръцката драма думата „герой“ не е в курсив, защото не е използвана в смисъла, който притежава в епоса, а в съвременното си значение — персонаж. Пак там Хор е изписван с главна буква, защото е възприеман като самостоятелен персонаж.

С главни букви в помагалото са изписани и ред имена, които днес се възприемат като нарицателни — като циклопи, харити и т.н., но във времето на Хезиод и Омир все още имат характера на собствени имена.

В главата за римската литература имената, които не могат да бъдат открити в речника, са изписани изцяло, докато тези, фигуриращи в речника — така, както са популярни в нашата литература — напр. Цицерон вместо Марк Тулий Цицерон.

Приложение 1 представя накратко (с най-характерните явления) периодите на гръко-римската антична култура.

Приложение 2 съдържа графични схеми на родовите връзки между основните персонажи от старогръцката митология.

Накрая бихме искали да изкажем благодарности на хората, помогнали ни за създаването на тази книга: нашите колеги от НСОУ „София“ и от СУ „Св. Климент Охридски“, г-жа Магделина Тодева, г-жа Доротея Табакова, рецензентите гл. ас. Огнян Ковачев и Мила Виденова и най-вече на нашите редактори — проф. д-р Богдан Богданов и доц. д-р Миглена Николчина.

От авторите

Меандър

За заявки: издателство "Изток-Запад",
тел.: 02/946 35 21 или на електронната им поща